No.1 Shinkawa Logistics Center

No.1 Shinkawa Logistics Center
1-2-1 Minami Juichiban-cho, Minato-ku, Nagoya 455-0006, Japan
TEL : +81-52-661-0131
FAX : +81-52-661-0135